Tìm bài hát thánh ca thì vào đây. |

Tìm bài hát thánh ca thì vào đây.

Giới thiệu các trang thánh ca

 

Link sau đây có hầu hết các bài hát thánh ca trong sách Thánh Ca Cộng Đồng. Các bài hát được viết dưới dạng pdf (dùng Acrobat Reader) để đọc, hoặc dạng sib (có thể vừa xem bài hát vừa nghe gỏ nốt):

http://www.cadoanfatima.com/songs/

http://www.dinh.dk/thuvienamnhac/thanhcamuaphungvu.php

 

Và trang này vừa có file pdf, vừa có file mp3 để nghe.

http://nhacthanh.org

Anh chị nào biết trang nào hay nữa thì bỏ thêm.

Xin Chúa chúc lành cho những ai đóng góp công sức làm ra những bài hát vì lợi ích của người khác.

Trang sau đây cũng khá phong phú

http://thanhca.giaophandanang.org/#Home