HIỆPNGUYỄN_K1's blog |

HIỆPNGUYỄN_K1's blog

TÌNH BẠN

Tôi yêu bạn vì…
- Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình bạn.
- Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe.
- Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi, làm tôi lạc lõng.
- Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi
- Tình cảm của bạn làm tôi xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy còn mãi.

CẦU NGUYỆN

Syndicate content