Đồ Họa

Câu lạc bộ Mục vụ Đồ Họa của Gia đình MVTT Sài Gòn là nơi giao lưu và thực hành chuyên môn của các thành viên MVTT có khả năng trong lãnh vực Đồ họa, giúp nhau nên thánh khi sinh hoạt Mục vụ Đồ họa.
Post nguyệt tác của mình lên blog cá nhân của mình trước. Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này vào bài nguyệt tác trong tháng của MVTT Giáo hạt của mình trên new.titocovn.com. Những bài xuất sắc sẽ được chọn để đưa lên nguyệt tác của trang CLB.