Giáo xứ Lộc Hưng |

Giáo xứ Lộc Hưng

            Năm thành lập: 1955
            Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi

 

 

Thứ 2      Thứ 3       Thứ 4       Thứ 5       Thứ 6       Thứ 7  Chúa nhật

  4:30      4:30         4:30         4:30        4:30        4:30        4:30

 17:30     17:30       17:30        17:30      17:30      17:30       6:00

                                                                                    17:30

Giờ chầu Thánh Thể:      Chúa nhật:    14:30

Thứ sáu đầu tháng:   17:00:   Đi đàng Thánh giá, Chầu Thánh thể, Thánh lễ.

Chúa nhật đầu tháng:   Rửa tội:    7:30     

                 LM Chính xứ:  Phêrô Lã Quang Hiệu    Từ năm: 1975

                                           

LM Phụ tá:   Giacôbê Nguyễn Kim Điền              Từ năm: 1999

                                                                                  

 

                                               

                              

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: