"Đây Chiên Thiên Chúa". |

"Đây Chiên Thiên Chúa".

 CHIÊN GÁNH TỘI

Chúa Nhật II TN A (Ga 1, 29 – 34)

Chiên Con xóa tội cứu trần gian,

Tội lỗi nhân sinh gánh nặng mang.

Khiêm tốn hiền lành, thân hiến tế,

Tinh tuyền thánh thiện, phận đa đoan.

Dấn thân nhập cuộc, trong đau khổ,

Hiến lễ vào đời, tạo bình an.

Tự nguyện dâng mình, ơn cứu chuộc,
Ân tình bộc lộ, tỏa vinh quang.

http://youtu.be/tn9xY_7zSC4