Giáo xứ An Nhơn

Giáo xứ An Nhơn

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
18.00
Thứ 3: 
04.45
18.00
Thứ 4: 
04.45
18.00
Thứ 5: 
04.45
18.00
Thứ 6: 
04.45
18.00
Thứ 7: 
04.45
18.00
CN: 
05.00
07.00
16.00
18.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00-21.00
Thứ 3: 
07.00-21.00
Thứ 4: 
07.00-21.00
Thứ 5: 
07.00-21.00
Thứ 6: 
07.00-21.00
Thứ 7: 
07.00-21.00
CN: 
Đầu tháng
07.00-21.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
15/173 Lê Hoàng Phái, P.17
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3984 1392
VP: 3895 0241

Thông tin Giáo xứ An Nhơn:
- Trang web TGPSG Giáo xứ An Nhơn