Giáo xứ An Phú

Giáo xứ An Phú

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Kitô Mục Tử : Ngày CN IV Phục Sinh

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
06.00
08.00
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Sau lễ chiều các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy đầu thán


LM Chính xứ: 
Giuse Đinh Đức Hậu
Từ:
27/6/2015
Địa chỉ: 
205/45 Trần Văn Đang, P.11
Quận 3
Giáo hạt Tân Định

Thông tin Giáo xứ An Phú:

Trang web TGPSG Giáo xứ An Phú