Giáo xứ Antôn Cầu Ông Lãnh

Thứ lương thực cần phải xin ấy không chỉ là cơm bánh, nhưng còn là chính Đức Giê-su, Đấng trở nên “lương thực” cho con người, để con người nên “lương thực” cho nhau.
Bản thông tin hằng tuần của Gx Thánh An tôn CÔL.

                               

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY :
GIỜ LỄ

T2 T3 T4 T5
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
T6 T7 CN
05:00
18:00
05:00
18:00
07:00
17:00
 
NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ : Xin Liên hệ Cha Sở 08.3829.9810