Gíao xứ Bình Sơn

Giáo xứ Bình Sơn
 

-Năm thành lập : 1956
-3012 Phạm Thế Hiễn P7, Q8 , TP.HCM , ĐT: 39813006
-Bổn mạng giáo xứ : Truyền Tin ( 25/ 03 )
-Linh mục chính xứ :
- Giuse Đỗ Mạnh Cường ( 2006-2013 )
- Giuse Nguyễn Văn Long ( 2013 )
-Hôi Đồng Mục Vụ Xứ và Các Giáo Họ
Hội đồng mục vụ giáo xứ gồm 5 vị trong Ban Thường Vụ, 13 vị trùm thuộc 3 giáo họ và trưởng các Ban ngành đoàn thể :
• Giáo họ Phanxico Xavie( 03/12)
• Giáo họ Giuse ( 01/05)
• Giáo họ Anton ( 13/06)
-Các hội đoàn:
• Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm( 19/03)
• Hội Các Bà Mẹ Công Giáo(27/08)
• Hội Lêgio(7/10)
• Xứ Đoàn Gioan Bosco( 31/03)
• Ban Lễ Sinh( 12/06 )
-Các Ca Đoàn:
• Ca Đoàn Vô Nhiễm ( 08/12)
• Ca Đoàn Kito Vua
• Ca Đoàn Thánh Gia
• Ca Đoàn Têrêsa ( 01/10)

  • Giờ Lễ:
T2 T3 T4 T5
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
18:00

 

T6 T7 CN
05:00
18:00
05:00
18:00
05:00
07:00 ( lễ thiếu nhi )
18:00

       • Chầu Thánh Thể :
1. 09:30: Chủ nhật hàng tuần
2. Thứ 4 đầu tháng :lúc 18.45 hội Legio
3. Thứ 5 đầu tháng: lúc 18.45 hội Các Bà Mẹ Công Gíao
4. Thứ 6 đầu tháng: lúc 18.45 Giới Gia Trưởng
5. Ngày13 hàng tháng lúc 11.00
Đọc kinh lòng thương xót Chúa : 15:00 các ngày trong tuần.
Rửa tội : Chủ nhật đầu tháng lúc 08.30
Cho Bệnh nhân rước lễ : 07:00 thứ bảy hàng tuần
Học giáo lý :từ 08:30 đến 09:30 Chủ nhật hàng tuần