Gíao xứ Bình Thuận

Giáo xứ Bình Thuận

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:15
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
sau lễ
17:30
Thứ 5: 
sau lễ
17:30
Thứ 7: 
sau lễ
17:30