Gíao xứ Đa Minh


Gx Đa Minh
Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Đa Minh

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
05:45
17:30
17:30
Thứ 3: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 4: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 5: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 6: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 7: 
05:00
05:45
17:30
CN: 
05:00
06:15
07:30
09:00
16:00
17:30
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00 - 21.00
Thứ 3: 
05.00 - 21.00
Thứ 4: 
05.00 - 21.00
Thứ 5: 
05.00 - 21.00
Thứ 6: 
05.00 - 21.00
Thứ 7: 
05.00 - 21.00
CN: 
15:00


LM Chính xứ: 
Phanxicô X. Đào Trung Hiệu                   Từ năm: 2008
Từ năm: 2007
 
Địa chỉ: 
190 Lê Văn Sỹ, P.10
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 

 3844 8206