Giáo xứ Đồng Hòa

Giáo xứ Đồng Hòa

Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.30
Thứ 3: 
18.30
Thứ 4: 
18.30
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.30
Thứ 7: 
18.30
CN: 
06.30
18.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
Ấp Đồng Hoà, Xã Đông Hoà
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 

 3874 3038

Thông tin Giáo xứ Đồng Hòa:
- Trang Tgpsg Giáo xứ Đồng Hòa