Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tổ chức các buổi dâng hoa kính Mẹ sau Thánh Lễ chiều tối 18 g 30. Các buổi dâng hoa được chia đều cho 8 xóm giáo thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những buổi dâng hoa như thế này, cả xóm giáo mỗi người một việc, mỗi người một tay để giúp cho buổi dâng hoa được tốt đẹp.