Giáo xứ Hiển Linh

Giáo xứ Hiển Linh

 
Năm thành lập: 

 1967/1996

Bổn mạng giáo xứ: 

 Chúa Hiển Linh
 

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.00
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
06.00
08.00
16.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1972
 
Địa chỉ: 
38 Kinh Dương Vương, P.13
Quận 6
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 

 3751 4365 - 090 3801566

Thông tin Giáo xứ Hiển Linh:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1646