Giáo xứ Hiển Linh

Năm thành lập: 

 1976

 1999

Bổn mạng giáo xứ: 

 Chúa Hiển Linh

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
05.30
07.30
16.30
18.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
19 đường 5, KP.2, Linh Trung
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 

 3896 0349