Giáo xứ Mẫu Tâm

Thông tin Giáo xứ Mẫu Tâm
Trang web TGPSG Giáo xứ Mẫu Tâm

Năm thành lập:  1963
Bổn mạng giáo xứ:  Mẫu Tâm
Địa chỉ: 16-18 Phan Huy Thực, P.Tân Kiểng Quận 7

Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại:  3771 1090

 
Giờ Lễ


Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.30
07.30
17.30

Giờ chầu Thánh ThểThứ 5:
Đầu tháng: 17.30

Cuối tháng: 19.00
                           LM Chính xứ: Gioan B. Bùi Bá Tam Quan