Giáo xứ Phú Hữu

Giáo xứ Phú Hữu

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.30
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.30
CN: 
19.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
951 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 

 3731 6076

Thông tin Giáo xứ Phú Hữu:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090808/1822