Giáo xứ Thánh Cẩm

***THÔNG BÁO***
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
GIÁO XỨ THÁNH CẨM

Nhiệm kỳ : 2015 - 2018


 

GIÁO KHU I : ĐỨC MẸ MÂN CÔI
  1. Trưởng khu : Côsimô Đinh Văn Phùng
  2. Phó nội vụ : Giuse Nguyễn Văn Long 
  3. Phó ngoại vụ : Giuse Nguyễn Quốc Thăng 
  4. Thủ quỹ : Giuse Hoàng Văn Thuân 
  5. Thư ký Cecilia Nguyễn Thị Biểu 
GIÁO KHU II : ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
  1. Trưởng Khu : Luca Nguyễn Văn Xuân 
  2. Phó Nội vụ : Anna Nguyễn Thị Tuyết Hồng 
  3. Phó Ngoại vụ : Tôma Nguyễn Văn Tuyến 
  4. Thủ quỹ: Tôma Nguyễn Văn Hải
  5. Thư ký : Phanxicô Xavie Nguyễn Thành Nhân
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về giáo xứ Thánh Cẩm 
Xin chân thành cảm ơn!