Gíao xứ Thánh Tịnh

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí." {Mc 3, 20-21) Nguyện cho chúng con biết hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa.
"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con." (Lc 16, 12) Xin cho chúng con biết sống chân thành suốt đời.
“Đừng ngăn cản người ta… ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 39-40) Nguyện cho chúng con biết đồng tâm hiệp lực xây dựng Nhà Chúa.
Năm thành lập: 

 1962/ 2004

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Lê Bảo Tịnh

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.00
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
05.00
06.30
16.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
16.15 - 17.00
Thứ 7: 
Thứ 7
16.15 - 17.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1993
Địa chỉ: 
47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3841 3876

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1719