Giáo xứ Vĩnh Hội

Giáo xứ Vĩnh Hội

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
15.00
17.00
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
17.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1991
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
158 Bến Vân Đồn, P.6
Quận 4
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 

 3940 0768 - 3826 9143

Thông tin Giáo xứ Vĩnh Hội:
- Trang Tgpsg Giáo xứ Vĩnh Hội