Giáo xứ Vườn Xoài


           GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI 
 
 

Các đấng Bản Quyền

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
 HỒNG Y GIOAN .B PHẠM MINH MẪN
Tổng GP TP.HCM
   

 Linh mục Chánh xứ và Phụ tá

   
Linh Mục Chánh xứ
Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
   
   
Linh Mục Phụ Tá
Philliphê Maria Nguyễn Thái Hiệp
   

Bản đồ: 

Địa chỉ: 413 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

 39 318 297- 39 319 223