Giáo xứ Thánh Linh

Địa chỉ : số 9 đường Phong Phú,Tăng nhơn Phú ,Q9
Điện Thoại Văn phòng Giáo Xứ: 8965074
Bổn Mạng Giáo Xứ : Chúa Thánh Linh
Linh Mục Chính Xứ : Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo
Địa chỉ Email : thanhlinhq9@gmail.com
Giờ Lễ

Giờ lễ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy  Chúa Nhật
Lễ I 5 giờ 5 giờ 5 giờ 5 giờ 5 giờ 5 giờ 5 giờ
Lễ II             7 giờ
Lễ III             16 giờ
Lễ IV       18  giờ 18 giờ 18 giờ 18 giờ

- Rửa tội cho Trẻ : Chúa Nhật đầu tháng, sau Thánh Lễ II (Lễ Thiếu nhi) lúc 8 giờ 30
- Chầu Thánh Thể : thứ Năm đầu tháng sau Lễ 18 giờ 00
- Lễ Lòng Thương Xót Chúa : lúc 15 giờ 00 mỗi thứ Tư đầu tháng.
- Sinh hoạt Hội đồng Mục Vụ Giáo xứ : Họp định kỳ vào tối thứ Ba đầu tháng vào lúc 7 giờ 30
Ngày Giờ dạy Giáo Lý:
* Giáo lý Hôn nhân: 19 giờ 00 đến 20 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu.
*
Giáo lý Dự tòng: 19 giờ 00 đến 20 giờ 30 mỗi tối thứ Tư.
* Giáo lý Thiếu nhi: 8 giờ 45 đến 10 giờ 15 mỗi sáng Chúa Nhật.