Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Xóm Thuốc (quá khứ & hiện tại)