Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Vĩnh Hiệp (quá khứ & hiện tại)