Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bến Cát (quá khứ và hiện tại)

1/ 1963 Cha Chánh xứ tiên khởi Cha Giuse Nguyễn Kế Phú.

2/ 1964 Cha Giuse Trần Văn Bình.

3/ Sau 1968 Cha Micae Hoàng Phú Bảo.

4/ 1973 Cha Phanxicôxaviê De Meulenaere Ngọc (Người Bỉ) SDB.

5/ 1976 Cha Marco Nguyễn Đức Huỳnh SDB .

6/ 2008 Cha Phêrô Phạm Văn Bộ.

7/ 2013 Cha Anrê Tô Quang Khánh .