Hội đồng MV giáo xứ

Các nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ


TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
    GIÁO XỨ HOÀ BÌNH
                                                             VĂN THƯ CHẤP THUẬN
KẾT QUẢ BẦU CHỌN HĐMV

 
Trong quyền hạn và trách nhiệm của linh mục chánh xứ, tôi chấp thuận kết quả cuộc bầu chọn Thường vụ HĐMV giáo xứ diễn ra ngày 15/05/2016. Những thành viên có tên trong danh sách dưới đây sẽ chính thức là thành viên của HĐMV giáo xứ Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi được đệ trình lên Đức Tổng Giám mục phê chuẩn.
THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
1/ Ông GIOAN BAOTIXITA LÊ HÙNG CHÂU – Chủ tịch HĐMV.
2/ Ông ANTÔN HOÀNG PHI LONG - ỦY VIÊN HĐMV.
3/ Ông PHÊRÔ NGUYỄN LÊ THÀNH NHÂN - ỦY VIÊN HĐMV.
4/ Ông PHÊRÔ LÊ ĐỨC TÀI - ỦY VIÊN HĐMV.
5/ Bà MARIA NGUYỄN THỊ THANH THỦY - ỦY VIÊN HĐMV.
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
6/ Bà Cecilia TRẦN THỊ HỒNG – Trưởng giáo khu Simon HÒA.
7/ Bà Maria BÙI THỊ KIM HƯƠNG - Trưởng giáo khu Matthêu GẪM.
8/ Ông Phêrô CHU QUANG TUÂN - Trưởng giáo khu Anê THÀNH.
9/ Bà Maria HOÀNG CÚC - Ủy viên đặc trách Phụng vụ.
10/ Ông Antôn HOÀNG PHI LONG - Ủy viên đặc trách Kinh Tài.
11/ Ông Phêrô LÊ ĐỨC TÀI- Ủy viên đặc trách Tông đồ - Bác ái.
12/ Ông Phêrô CHU QUANG TUÂN - Ủy viên đặc trách Giáo lý – Đức Tin
13/ Ông GB. NGUYỄN ĐĂNG TÂM - Ủy viên đặc trách Truyền thông.
14/ Bà Maria LÊ THY HOA - Ủy viên đặc trách Ẩm thực
15/ Ông GB. LÊ HÙNG CHÂU - Ủy viên đặc trách Giới trẻ.
16/ Ông Đaminh PHẠM NGỌC LINH - Ủy viên đặc trách Trật tự - Khánh tiết.
17/ Ông Phêrô ĐINH THÁI QUANG- Ủy viên đặc trách Khuyến học.
18/ Ông Phêrô LÊ NGỌC MINH- Ủy viên đặc trách Kỹ thuật – Bảo dưỡng cơ sở vật chất.
19/ Bà Têrêsa TRẦN THỊ THU HẰNG - Ủy viên đặc trách Mục vụ gia đình.
                                   Gx. Hoà Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2016
                                                 Linh mục chánh xứ
                                          
Giuse NGUYỄN VĂN PHÚ, O.P.

 

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
  GIÁO XỨ HOÀ BÌNH

 VĂN THƯ CHẤP THUẬN
KẾT QUẢ BẦU CHỌN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

 

Trong quyền hạn và trách nhiệm của linh mục chánh xứ, tôi chấp thuận kết quả cuộc bầu chọn Thường vụ HĐMV giáo xứ diễn ra ngày 15/05/2016. Những thành viên có tên trong danh sách dưới đây sẽ chính thức là thành viên của HĐMV giáo xứ Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi được đệ trình lên Đức Tổng Giám mục phê chuẩn.
THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
1/ Ông GIOAN BAOTIXITA LÊ HÙNG CHÂU – Chủ tịch HĐMV.
2/ Ông ANTÔN HOÀNG PHI LONG - ỦY VIÊN HĐMV – THỦ QUỸ GIÁO XỨ
3/ Ông PHÊRÔ NGUYỄN LÊ THÀNH NHÂN - ỦY VIÊN HĐMV – ĐẶC TRÁCH NỘI VỤ
4/ Ông PHÊRÔ LÊ ĐỨC TÀI - ỦY VIÊN HĐMV – ĐẶC TRÁCH NGOẠI VỤ
5/ Bà MARIA NGUYỄN THỊ THANH THỦY - ỦY VIÊN HĐMV – THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
6/ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU SIMON HÒA
Ä Bà Cecilia TRẦN THỊ HỒNG – Trưởng giáo khu.
Ä Bà matta NGUYỄN THỊ HƯỜNG – Phó khu.
Ä Bà Têrêsa TRẦN THỊ TUYẾT – Thư ký.
Ä Bà Anna NGUYỄN THỊ KHANG – Thủ quỹ.
7/ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU MATTHÊU GẪM
Ä Bà Maria BÙI THỊ KIM HƯƠNG - Trưởng giáo khu.
Ä Bà Maria NGUYỄN THỊ NGỌT – Phó khu.
Ä Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ THANH LAN – Thư ký.
Ä Bà Maria ĐỖ THỊ YẾN – Thủ quỹ.
8/ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU ANÊ THÀNH
Ä Ông Phêrô CHU QUANG TUÂN - Trưởng giáo khu.
Ä Ông Vinh Sơn NGUYỄN NGỌC BẢO – Phó khu.
Ä Ông Phêrô NGUYỄN MINH TUÂN – Thủ quỹ.
Ä Bà Maria HOÀNG KIM KHÁNH – Thư ký.
9/ CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH
v BAN PHỤNG VỤ: Bà Maria HOÀNG CÚC.
v BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH: Bà Têrêsa TRẦN THỊ THU HẰNG.
v BAN TÔNG ĐỒ - BÁC ÁI: Ông Phêrô LÊ ĐỨC TÀI
v BAN GIỚI TRẺ: Ông Gioan Baotixita LÊ HÙNG CHÂU
v BAN ẨM THỰC: Bà Maria LÊ THY HOA
v BAN CHĂM SÓC NHÀ THỜ: Bà Maria NGUYỄN THỊ NHƯ ANH
v BAN GIÁO LÝ – ĐỨC TIN:
Ä Ông Phêrô CHU QUANG TUÂN
Ä Ông Laurensô NGUYỄN VĨNH TIẾN
v BAN KINH TÀI:
Ä Ông Antôn HOÀNG PHI LONG
Ä Ông Giacôbê VÕ VĂN LẠC
                    v BAN KỸ THUẬT – BẢO DƯỠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT:
                             Ä Ông Phêrô LÊ NGỌC MINH
                             Ä Ông Phêrô LÊ TRUNG TUẤN
                   v BAN KHUYẾN HỌC:
                             Ä Ông Phêrô ĐINH THÁI QUANG
                             Ä Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ THANH LAN
                             Ä Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
                    v BAN TRẬT TỰ - KHÁNH TIẾT
                              Ä Ông Đaminh PHẠM NGỌC LINH
                             Ä Ông Luca ĐOÀN VĂN PHƯỚC
                    v BAN TRUYỀN THÔNG
                             Ä Ông Gioan Baotixita NGUYỄN ĐĂNG TÂM
                             Ä Ông Phêrô NGUYỄN LÊ THÀNH NHÂN.
10/ CÁC HỘI ĐOÀN
v HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH: Bà Têrêsa TRẦN THỊ THU HẰNG.
v HỘI LEGIO MARIAE: Ông Đaminh TRẦN VĂN TRỰC
v HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: Bà Maria TRƯƠNG THỊ THANH LỢI.
v GIỚI TRẺ: Ông GIOAN BAOTIXITA LÊ HÙNG CHÂU
v NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN: Bà Maria PHẠM THỊ HÀI.
v BAN THÁNH CA: Ông Giuse PHẠM THẾ HIỀN.
v NHÓM CẦU NGUYỆN CATARINA: Bà Cecilia TRẦN THỊ HỒNG
                             Gx. Hoà Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2016
                                               Linh mục chánh xứ

                                     Giuse NGUYỄN VĂN PHÚ, O.P.