Hội đồng MV giáo xứ

BAN THƯỜNG VỤ HĐMV

Lược sử:
Ngày kính bổn mạng: 24/11 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Ban điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
 1. Giuse Đan Khắc Duy
 2. Giuse Nguyễn Văn Đồng
 3. Gioan B. Trịnh Gia Thanh
 4. Luca Trần Văn Tài
 5. Phêrô Phan Văn Tùng
Chủ tịch
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký
Thủ Quỹ