Giáo khu Inê Thành

Lược sử
Danh sách Ban điều hành
Sinh hoạt

1 Giuse Lê Thanh Bình 1958 Hà Tây Phó khu 31/4A, QT, P8, GV 0906821511
2 Maria Đinh Thị Thúy Nga 1961 Hải Dương Thủ quỹ 35/5D, QT, P, GV 39877159
3 Giuse Nguyễn Đức Nhân 1963 Hà Tây Thư ký 38/6E, P8, QT, GV 54271126