1- Ave Maria

GIÁO KHU AVE MARIA
Lược sử:

Ngày kính bổn mạng: 08/09 (Lễ Sinh nhật Đức Mẹ)
Ban điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Xavie Nguyễn Xuân Đức
2. Matta Trần Thị Đào
3. Maria Lê Thị Nhung
4. Maria Huỳnh  Kim Thúy
5. Agata Ng. T. Thanh Tuyền
6. Giuse Ngô Đăng Lâm
7. Philipphê Lê Đình Phúc
Trưởng khu
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký
Thủ Quỹ
Ủy viên
Ủy viên


Sinh hoạt: