Giáo khu Phanxico Xavie

Bổn mạng: Thánh Phanxico Xavie

Ban chấp hành giáo khu:

- Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Nhượng - Sn 1949

- Phó khu 1: Giuse Vũ Văn Công - Sn 1951

- Phó khu 2: Maria Nguyễn Thị Thái - Sn 1954
 
- Thủ quỹ: Giuse Cao văn Toản - Sn 1962