Giáo khu Giuse bạn trăm năm Đức Maria

Bổn mạng Thánh Giuse kính ngày 19.03

Ban chấp hành giáo khu:

- Trưởng khu: Đa Minh Nguyễn Thanh Tùng - Sn 1972

- Phó khu: Anton Nguyễn Hoàng Lân - Sn 1776

- Thư ký: Giuse Nguyễn Phú Quý - Sn 1974

- Thủ quỹ: Têrêsa Vương thị Hương - Sn 1948