CBM Công Giáo


Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
♦ Tôn chỉ và mục đích : Thánh hóa bản thân bằng lới cầu nguyện, hun đúc đức tin vững mạnh, kết hợp với Chúa và Trái tm vẹn sạch Đức Mẹ. Tự rèn luyện đức tình siêng năng, dịu hiền, nhẫn nại và quảng đại. Thánh hóa gia đình qua đời sống gương mẫu, đạo đức và giáo dục. Chồng con và cả gia đình sống hòa thuận hạnh phúc và yêu thương. Cùng nhau sống đạo thật tốt. Cải hóa xã hội nhờ công tác xã hội và thực hiện bác ái.
♦ Tên thánh bổn mạng: Thánh Monica (27.8)
♦ Ngày thành lập: 24.11.1995
♦ Số hội viên hiện nay: 27
♦ Giờ sinh hoạt : Hàng tháng, họp nhau một lần thứ Tư đầu tháng, dưới sự hướng dẫn của Cha tuyên úy