PS Tại Thế


Nhóm Phan Sinh Tại Thế
♦ Bổn mạng : Lễ Truyền tin
♦ Ngày kính : 25.03
♦ Năm thành lập : 2004
♦ Số hội viên : 14
♦ Sinh hoạt : Thứ năm hàng tuần
♦ Tôn chỉ và mục đích : Liên kết với nhau thành những huynh đệ đoàn ở khắp nơi trên thế giới, sống tinh thần ba lời khấn Vâng phục, Khó nghèo và Khiết tịnh theo linh đạo Phan Sinh, sống vâng phục Hội Thánh Công Giáo Rôma và các vị chủ chăn địa phương