Giáo khu Giuse


·         Giuse Nguyễn Văn Hãng         - Trưởng Khu
·  
       Phero Nguyễn Trung Hải         - Phó khu
·         Catarina Phạm Thị Xuân         - Phó Khu
·         Giuse Lê Thế Triều                   - Thủ Quỉ
·         Anton Phạm Quốc Việt             - Thư Ký
.         Maria Trần Thị Kim Nga           - Xướng Kinh