Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Bổn mạng:

Ban chấp hành xứ đoàn:

- Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Nhượng

- Phó ban: Phêrô Nguyễn Văn Nhã

- Thư ký: Micae Nguyễn Văn Thuần

- Thủ quỹ: Chị Cúc