Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm C

Thêm lòng tin

Lời Chúa:  Lc 17,5-10  

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." (Lc 17,5
        http://tgpsaigon.net/suy-niem/20131005/23395