Chống lại Thượng Đế là tin có Ngài.

Một học giả vô thần hỏi một nông phu người Nga:

- Bác có tin Thượng Đế không?
Bác nông phu trả lời:
- Tôi tin có Thượng Đế.
- Tại sao bác tin? Bác có thấy Thượng Đế không?
Bác nông phu trả lời:
- Không, nhưng tôi cũng chưa thấy một người Nhật nào hết. Dù vậy, tôi cũng tin rằng có người Nhật, vì quân đội của chúng ta đã chống lại quân Nhật trong trận chiến vừa qua. Nếu không có Thượng Đế thì tại sao các ông chống lại Ngài (?)