Dưới hố cá nhân

Một binh sĩ kể: ngày nọ, vì bị tấn công bất ngờ, tôi chỉ còn cách là lăn mình xuống hố cá nhân để tránh đạn. Ở dưới đó, đã có một trung sĩ vẫn tự xưng là vô thần.
Bom nổ tứ tung, đạn bay loạn xạ. Và tôi nghe viên trung sĩ đang cầu nguyện giống tôi, mà còn lớn tiếng hơn tôi nữa. Khi bom đạn qua đi, tôi nhìn ông trung sĩ, nói:
- Trung sĩ, lúc nãy, tôi thấy ông cầu nguyện?
Viên trung sĩ không phản đối, nhưng nhẹ nhàng đáp:
- Này anh bạn, ở dưới hố cá nhân, không có người vô thần.