Giáo khu Fatima

·         Phero Trần Đăng Sỹ                           - Trưởng Khu
·         Giuse Nguyễn Hải Ninh                    - Phó khu
·         Gioan Bosco Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Khu
·         Maria Nguyễn Thị Ngà Mỹ                 - Thủ Quỉ
·         Giuse Hoàng Ngạc                            - Thư Ký
.         Maria Uông Thị Ngọt                          - Xướng Kinh