THỪA TÁC VIÊN

·         VinhSơn Lê Thế Công           - Đoàn Trưởng
·         Giuse Phạm Thủy Hồ            - Đoàn Phó
·         Giuse Nguyễn Hải Ninh         - Thư ký
·         VinhSơn Nguyễn Văn Kỷ        
·         ĐaMinh Bùi Văn Nho
·         Giuse Đoàn Văn Diện
·         ĐaMinh Mai Văn Thân
·         Giuse Nguyễn Văn Phụng
·         Phanxico Xavie Vũ Xuân Soi
·         Giuse Đỗ Thành Tâm
·         Giuse Đinh Văn Ruy (Xin Nghỉ)
·         AnTôn Phạm Đăng Khải
·         Tôma Nguyễn Văn Hoàng
·         Phêrô Trần Kim Hùng
·         Phêrô Vũ Tiên