Bảy mối tội đầu

Hãy tìm lý do nơi sách giáo lý!

Tại Hàn Lâm Viện Các Khoa học luân lý và chính trị, các viện sĩ bàn về những nguyên nhân gây ra sự nghèo đói, túng cực.
Mỗi viện sĩ đều có bài tham luận.
Để kết thúc, viện sĩ Renouard tóm lại một câu như sau:
- "Không cần tìm nguyên nhân đích thực ở đâu xa. Nguyên nhân nầy có trong sách giáo lý, nơi chương nói về Bảy Mối Tội Đầu."