Thời giờ ở trong tay Chúa

Thời giờ ở trong tay Chúa.

Một ông chủ nhà băng người Anh rất giàu. Ông đau bệnh màng óc.
Bác sĩ danh tiếng được mời đến khám bệnh, lạnh lùng nói:
- "Ngài không sống được ba giờ nữa!"
Người bệnh yêu cầu:
- "Xin bác sĩ làm thế nào cho tôi sống được tới mai để tôi thanh toán các công việc. Tôi sẽ thưỏng bác sĩ mười vạn đồng."
Bác sĩ danh tiếng, lắc đầu, bất lực:
- "Thưa ngài, bác sĩ chúng tôi có thể cho toa để ngài đi mua thuốc, nhưng bác sĩ chúng tôi không bán thời giờ được. Thời giờ ở trong tay Chúa."