Linh mục phục vụ

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Nghĩa Hòa (quá khứ & hiện tại)