Bài làm MV Truyền Thông

ĐƯỜNG HƯỚNG TRUYỀN THÔNG
 

Ý NIỆM

01. Khái niệm Truyền Thông
02. Thần học Truyền Thông

03. Linh đạo Truyền Thông
04. Phong cách Truyền Thông
05. Công việc Truyền Thông
06. Truyền thông trong Chúa

07. Văn hóa gặp gỡ của Truyền Thông
08. Truyền thông & Chiêm niệm 
09. Sứ mạng Truyền Thông
10. Dấn thân truyền thông

CÂU HỎI

01. Truyền Thông là gì?
02. Thần học Truyền Thông là gì?

03. Linh đạo Truyền Thông là gì?
04. Phong cách của thành viên MVTT phải như thế nào?
05. Những công việc truyền thông chính yếu của thành viên MVTT là gì?
      Việc nào dễ làm và có ảnh hưởng rộng nhất?
06. Cần phải truyền thông trong Chúa như thế nào?

07. Truyền Thông phục vụ cho nền văn hóa gặp gỡ như thế nào?
08. Thành viên MVTT cần sống chiêm niệm như thế nào? 
09. Thành viên MVTT cần ý thức về sứ mạng của mình như thế nào?
10. Thành viên MVTT dấn thân trong ý hướng nào?

 

Đếm Nguyệt Tác: 
0