Bài làm: PR & Đồ họa

1. Mục vụ PR có vai trò quan trọng thế nào đối với Thánh viên MVTT?
2. Có thể dùng Đồ họa để làm PR cho Chúa như thế nào?

Đếm Nguyệt Tác: 
0