Hang Đá các nhà thờ, GS 2013

Một số cảnh Hang Đá Giáng Sinh, quay vào tối 23/12/2013, tại các GX: Thái Bình, Bắc Dũng, Tử Đình, Hợp An, Lam Sơn, Thạch Đà, Lạng Sơn, An Nhơn.

(Lê Tân quay và tải lên)

Video khác