Thăm hang Đá Bê-lem tại hạt Xóm Mới

Phạm Giang và nhóm MVTT Xóm Mới thực hiện,

Video khác