Thực hiện nguyệt tác

Mỗi tháng,
các thành viên của Nhóm hạt
đều thực hiện ít là một tác phẩm đưa tin (bằng chữ, hình, video, audio...)
Tác phẩm này gọi là "nguyệt tác".

Họ post nguyệt tác này
lên blog cá nhân của mình trước.

Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này
vào bài nguyệt tác trong tháng của Nhóm hạt mình trên new.titoco.com

Làm như thế, họ đang thực thi nghĩa vụ
làm PR cho Chúa và Giáo Hội.

Và đấy là công việc của một Kitô hữu trưởng thành.