Lịch trực đêm tại giáo xứ

LỊCH TRỰC ĐÊM

Từ 21h00 đến 06h00

Từ Ngày 4/1/2014- 22/03/2014

-------------------------------    
                            
TÊN ĐƠN VỊ                 NGƯỜI TRỰC        THỜI GIAN TRỰC            
BAN THƯỜNG VỤ        5    VỊ    TỪ    04/01/2014    ĐẾN    08/01/2014
KHU GIÁO    1               3    VỊ    TỪ    09/01/2014    ĐẾN    11/01/2014
KHU GIÁO    2                3    VỊ    TỪ    12/01/2014    ĐẾN    14/01/2014
KHU GIÁO    3                3    VỊ    TỪ    15/01/2014    ĐẾN    17/01/2014
KHU GIÁO    4                3    VỊ    TỪ    18/01/2014    ĐẾN    20/01/2014
KHU GIÁO    5                3    VỊ    TỪ    21/01/2014    ĐẾN    23/01/2014
KHU GIÁO    6                3    VỊ    TỪ    24/01/2014    ĐẾN    26/01/2014
G/Đ PTTT                       3    VỊ    TỪ    27/01/2014    ĐẾN    29/01/2014
                            
BAN THƯỜNG VỤ        5    VỊ    TỪ    30/01/2014    ĐẾN    03/02/2014
KHU GIÁO    1               3    VỊ    TỪ    04/02/2014    ĐẾN    06/02/2014
KHU GIÁO    2               3    VỊ    TỪ    07/02/2014    ĐẾN    09/02/2014
KHU GIÁO    3                3    VỊ    TỪ    10/02/2014    ĐẾN    12/02/2014
KHU GIÁO    4                3    VỊ    TỪ    13/02/2014    ĐẾN    15/02/2014
KHU GIÁO    5                3    VỊ    TỪ    16/02/2014    ĐẾN    18/02/2014
KHU GIÁO    6                3    VỊ    TỪ    19/02/2014    ĐẾN    21/02/2014
G/Đ PTTT                       3    VỊ    TỪ    22/02/2014    ĐẾN    24/02/2014
                            
BAN THƯỜNG VỤ        5    VỊ    TỪ    25/02/2014    ĐẾN    01/03/2014
KHU GIÁO    1               3    VỊ    TỪ    02/03/2014    ĐẾN    04/03/2014
KHU GIÁO    2               3    VỊ    TỪ    05/03/2014    ĐẾN    07/03/2014
KHU GIÁO    3               3    VỊ    TỪ    08/03/2014    ĐẾN    10/03/2014
KHU GIÁO    4               3    VỊ    TỪ    11/03/2014    ĐẾN    13/03/2014
KHU GIÁO    5               3    VỊ    TỪ    14/03/2014    ĐẾN    16/03/2014
KHU GIÁO    6               3    VỊ    TỪ    17/03/2014    ĐẾN    19/03/2014
G/Đ PTTT                       3    VỊ    TỪ    20/03/2014    ĐẾN    22/03/2014

                            
Xin quý anh em thực hiện lịch trực này

Tm HĐMV Gx Phú Hoà

Bart. Lê Sơn Hà