Viết Tin Nóng

VIẾT TIN NÓNG VỚI SỰ KIỆN CHÍNH
Mở bài:
-          What:
-          When:
-          Where:
Thân bài:
-          Who:
-          How:
-          Trích dẫn (câu nói của nhân vật quan trọng):
-          Why:
Kết bài:
-          Sự kiện kết thúc lúc nào, như thế nào:
-          Bối cảnh (Được biết…):

Đếm Nguyệt Tác: 
0